Obchodní podmínky

> Úvodní ustanovení
> Kupní smlouva

> Objednávka zboží
> Kupní cena a platební podmínky
> Dodání zboží
Kvalita zboží. vady zboží a nároky z nich vyplývající
> Vrácení zboží
> Ochrana osobních údajů
> Záverečná ustanovení


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) podmínky pro nákup zboží v internetovém obchodu, který provozuje společnost Spolek farmáře Otakara, z.s., IČ: 050 82 188, se sídlem Kozákov 12, Radostná pod Kozákovem, PSČ: 512 63, zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 10698. tel.: +420 776 600 078, e-mail: schranka@otakarovafarma.cz , bankovní spojení: 71802/7940 (Waldviertler Sparkasse Bank AG), (dále jen „Prodávající“), na internetové stránce otakarovafarma.cz (dále jen „Internetový obchod“).

 • Prodávájící je samosprávným, dobrovolným, nezávislým a neziskovým svazkem osob sdružených za účelem výzkumu a podpory malých farem, řemesel, manufaktur a malovýroby s kladným dopadem na územní a regionální zaměstnanost, s výrobou či poskytováním služeb v územním a regionálním měřítku.

 • Předmětem prodeje v Internetovém obchodě mohou být následující kategorie zboží (dále jen „Zboží“):
  • vouchery na nákup služeb Spolku, na jejichž základě je Zákazník oprávněn čerpat Spolku či osob spřízněných (dále jen „Voucher“);
  • potraviny a nápoje;
  • řemeslné výrobky;
  • dárkové předměty.

Specifikace konkrétního Zboží, vč. případného data trvanlivosti, je uvedena na obalu výrobku. Specifikace zboží, popř. služeb, které lze čerpat dle Voucheru, je vždy uvedena na daném Voucheru.

 • Vzhledem k tomu, že Prodávající je společností usilující mimo jiné o podporu malých farem, řemesel, manufaktur a malovýroby, přičemž Zboží odebírá právě od těchto subjektů, je nabídka Zboží v Internetovém obchodě, s výjimkou Voucherů, zpravidla časově i množstevně omezená.
 • Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
 • Znění těchto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv bez dalšího jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II. KUPNÍ SMLOUVA

 • Ke koupi Zboží nabízeného Prodávajícím v Internetovém obchodě dochází na základě kupní smlouvy uzavřené v souladu s těmito VOP mezi Prodávajícím a zákazníkem splňujícím podmínky těchto VOP jako kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“).
 • Kupujícím Zboží v Internetovém obchodě na základě Kupní smlouvy může být pouze právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let a plně svéprávná, která vysloví souhlas s těmito VOP (dále jen „Zákazník“).
 • Předmětem Kupní smlouvy je prodej Zboží nabízeného v Internetovém obchodě.
 • Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Zákazníka Prodávajícím.
 • Vlastnické právo k zakoupené věci přechází na Zákazníka jako kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny za příslušnou věc v souladu s těmito VOP.

III. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

 • Objednávku zboží v Internetovém obchodě lze provést prostřednictvím k tomu určeného interaktivního objednávkového formuláře umístěného na internetové stránce nebo e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu schranka@otakarovafarma.cz (dále jen „Objednávka“).
 • Bude-li objednávané Zboží v okamžiku doručení Objednávky dostupné, potvrdí Prodávající přijetí Objednávky zasláním e-mailové zprávy Zákazníkovi. Pro vyloučení všech pochybností se konstatuje, že teprve okamžikem doručení potvrzení Objednávky Prodávajícím je uzavřena Kupní smlouva.
 • Zákazník může svoji objednávku zrušit pouze do okamžiku zahájení expedice objednaného Zboží.
 • Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit Objednávku nebo její část zejména v případě, že objednané Zboží během vyřizování Objednávky přestane být dostupné. O zrušení objednávky nebo její části bude Zákazník informován.
 • Pokud Zákazník před zrušením Objednávky uhradil kupní cenu Zboží nebo její část, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

IV. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za Zboží dle Kupní smlouvy (dále jen „Kupní cena“). Pro stanovení Kupní ceny je rozhodná částka uvedená u příslušného Zboží v internetovém obchodě v okamžiku odeslání Objednávky.
 • Kupní cenu je možné uhradit následujícím způsobem:
  • dobírkou (v případě doručení prostřednictvím služby „Zásilkovna“ nebo „Uloženka“ nebo „Česká pošta“);
  • v hotovosti při převzetí Zboží v odběrném místě;
  • bankovním převodem před odesláním Zboží;
  • on-line platební kartou.
 • Společně s Kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním Zboží dle aktuálního ceníku uvedeného k okamžiku odeslání Objednávky na internetové stránce.
 • V případě platby bankovním převodem je Kupní cena splatná do 5 (pěti) dnů od uzavření Kupní smlouvy a Prodávající není povinen odeslat Zboží do okamžiku zaplacení celé částky Kupní ceny. V případě neuhrazení Kupní ceny řádně a včas je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
 • Zákazník je povinen v Objednávce zvolit způsob placení Kupní ceny.
 • Součástí kupní ceny je i členský poplatek, kterým se stává Zákazník dočasným (od kohouta do kohouta) členem Spolku.

V. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Dostupnost Zboží nabízeného v Internetovém obchodě je s ohledem na jeho povahu omezená, s výjimkou Voucherů, a Prodávající tak dostupnost Zboží, s výjimkou Voucherů, negarantuje.
 • Zboží zakoupené v Internetovém obchodě může být doručeno následujícím způsobem:
  • on-line na e-mailovou adresu Zákazníka (v případě Voucherů);
  • osobním odběrem prostřednictvím odběrného místa Prodávajícího;
  • prostřednictvím služby Zásilkovna - připravujeme;
  • prostřednictvím služby Uloženka - připravujeme.
 • Zákazník je povinen v Objednávce zvolit jím vybraný způsob doručení (odběru) Zboží.
 • Seznam aktuálních odběrných míst Prodávajícího je uveden na internetových stránkách Prodávajícího.

VI. KVALITA ZBOŽÍ, VADY ZBOŽÍ A NÁROKY Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ

 • Prodávající ručí za kvalitu dodaného Zboží do data spotřeby uvedeného na příslušném výrobku či jeho obalu nebo pro příslušný výrobek na internetových stránkách.
 • Zákazník je povinen se řídit pokyny pro nakládání se Zbožím uvedenými na jeho obalu, připojeném informačním letáku nebo na stránkách Internetového obchodu.
 • Prodávající neodpovídá za vady Zboží způsobené porušením povinností Zákazníka dle těchto VOP, zejména jeho nesprávným skladováním či zacházením s ním.
 • Zákazník je povinen zkontrolovat dodané Zboží bez zbytečného odkladu po jeho doručení.
 • Případné vady dodávky týkající se množství, druhu objednaného Zboží, správnosti vystavené faktury, ale i případné zjevné vady Zboží, je Zákazník povinen reklamovat u Prodávajícího nejpozději do 3 (tří) dnů od převzetí Zboží Zákazníkem a u Zboží podléhajícího rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od převzetí takového Zboží Zákazníkem.
 • Pokud se vady Zboží vyskytnou v záruční době, je Zákazník povinen tyto písemně reklamovat u Prodávajícího neprodleně po jejich zjištění.

VII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 • Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Pro vyloučení všech pochybností se dále konstatuje, že nelze vrátit Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, Zboží, které je poškozené, nese znaky používání či je jinak znehodnoceno nebo jehož obal je porušen.
 • Nejedná-li se o případ uvedený shora v odst. VII.1 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením čl. 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy bez udání důvodů odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být odesláno Prodávajícímu ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zákazník je v takovém případě povinen vrátit dodané Zboží do 3 (tří) dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit zaplacenou Kupní cenu Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží vrátí.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Za účelem realizace Kupní smlouvy bude Prodávající zpracovávat osobní údaje Zákazníka v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), a to v rozsahu a způsobem uvedeným v „Podmínkách ochrany osobních údajů“.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto VOP upravují podmínky koupě a prodeje Zboží v Internetovém obchodě a okamžikem uzavření Kupní smlouvy se Zákazníkem se stávají nedílnou součástí Kupní smlouvy.
 • Záležitosti neupravené Kupní smlouvou nebo těmito VOP se řídí českým právním řádem a k řešení sporů v souvislosti s prodejem zboží v Internetovém obchodě jsou příslušné věcně a místně příslušné soudy ČR.
 • Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane nebo bude takovým shledáno, použije se namísto takového neplatného ustanovení, ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení těchto VOP není dotčena platnost a účinnost jejich ostatních ustanovení.
 • Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Prodávající je oprávněn prodej Zboží v Internetovém obchodě kdykoli ukončit.
 • Je-li Zákazník spotřebitelem, má v případě sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím právo využít institutu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (dále také „ADR“). Řízení je oprávněn zahájit Zákazník podáním návrhu k věcně příslušnému subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kontaktoval Prodávajícího za účelem řešení sporu poprvé. ADR při ČOI se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a Pravidly pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dostupnými na internetových stránkách ČOI (www.coi.cz). Řízení není zpoplatněno, náklady spojené s ADR si strany nesou samy.

  

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.07.2020.