Zásady ochrany osobních údajůSprávcem osobních údajů
 podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) je: Spolek farmáře Otakara, z.s., IČ: 050 82 188, se sídlem Kozákov 12, Radostná pod Kozákovem, PSČ: 512 63

Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: Kozákov 12, Radostná pod Kozákovem, PSČ: 512 63;
 • e-mail: schranka@otakarovafarma.cz;
 • tel.: +420 776 600 078

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů jsou:

 • osobní údaje poskytnuté zákazníkem;
 • osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky zákazníka.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

 • plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem;
 • plnění právní povinnosti správce.

Účel zpracování:

 • vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Příjemci osobních údajů:

 • osoby podílející se na dodání zboží (přepravci);
 • dodavatelé služeb informačních systémů (údržba);
 • dodavatelé účetních, daňových a souvisejících služeb (účetní, daňoví poradci);
 • orgány veřejné moci.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: údaje nutné pro identifikaci zákazníka (jméno, adresa, telefon, e-mail), údaje o realizovaných objednávkách, údaje o platbách (bankovní spojení zákazníka).

Doba zpracování osobních údajů: osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

Podmínky zabezpečení osobních údajů:

 • správce přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, šifrování a zálohy.
 • správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Práva zákazníka:

 • právo na přístup k osobním údajům – zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;
 • právo na opravu/doplnění osobních údajů – zákazník má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají; neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit;
 • právo na výmaz osobních údajů – zákazník má právo, aby správce zlikvidoval osobní údaje, které o zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zákazník o to požádá;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů – zákazník má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – zákazník má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
 • právo na přenositelnost osobních údajů – zákazník má právo získat od správce osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu; tyto údaje může následně předat jinému správci; pokud je to technicky možné, má zákazník právo žádat, aby si správci předali osobní údaje mezi sebou;
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – zákazník má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemně nebo elektronicky na adresu správce.

Stížnosti: v případě, že bude zákazník jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo správci nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace: více informací o právech zákazníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).